2013-08-07

ในวันพุธที่ 7 สิงหาคม 2556 เวลา 14.00 – 16.00 น. สวพ.จะจัดอบรมเรื่อง “การประเมินคุณภาพผลงานวิจัยจากแหล่งตีพิมพ์:ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต” ณ ห้องประชุมสุรัตน์ 1 อาคารสำนักหอสมุดและศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต โดยมี อ.รุจเรขา  วิทยาวุฑฒิกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศ  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  และนักเอกสารสารสนเทศ (ชำนาญการ) หัวหน้างานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เป็นวิทยากรบรรยาย
Comments